ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA - ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  /tzw. RODO/

informuję, iż: 

 • Administratorem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2 z siedzibą przy ul. Henryka Dąbrowskiego 8, 37-400 Nisko, tel. 15 8412 363, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl,zsp1nisko@onet.plpsp4nisko@wp.pl 
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku możliwy jest pod numerem tel. 15 8412 363, za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariatzsp1nisko@onet.pl , listownie na adres ZSP nr 1 w Nisku, kontakt osobisty w siedzibie placówki.
  Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych;
 • Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017 poz. 59, 949 i 2203) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2017 poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych placówki;
 • Dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane przez okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 poz.1743);
   
 • Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa i Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobowiązani do ich podania ze względu na przepisy prawa oświatowego.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku
mgr Alina Wójtowicz