ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

ROZLICZANIE POBYTU I WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU

INFORMACJA

dotycząca rozliczenia wyżywienia i pobytu dziecka w Przedszkolu

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu Rodzic powinien zgłosić ten fakt do Sekretariatu, bądź powiadomić wychowawcę,

zgodnie z przyjętymi zasadami.

Tel. kontakt.15 8412 363 lub kontakt z wychowawcą

 POBYT

Zajęcia i pobyt dziecka w przedszkolu jest nieodpłatny tylko w godzinach realizacji podstawy programowej, czyli  8:00 –13:00.

W dniach, kiedy odbywają się zajęcia religii realizacja podstawy programowej wydłuża się o czas tych zajęć,

czyli w grupach Misie i Krasnale 2 razy w tygodniu  po 15min., a w grupie Biedronki 2 razy w tygodniu po 30 min.

Dniami tymi w roku 2018/19 są: wtorek i czwartek.

Za pobyt dziecka w przedszkolu w godz. 6:30–8:00 oraz 13:00-16:30 jest naliczana opłata 1zł za każdą rozpoczętą godzinę i doliczana
do rachunku wraz z wyżywieniem.

W przypadku, gdy do Przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z tej samej rodziny, za świadczenia dla drugiego dziecka pobiera się opłatę

w wysokości 75% stawki godzinowej, dla trzeciego i następnego dziecka nie pobiera się opłat.

 

WYŻYWIENIE

Stawka dzienna za wyżywienie wyliczana jest za dany miesiąc i wynosi ok. 5,00 – 5,80zł.

Rodzice lub prawni opiekunowie dokonują wpłat do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność

na rachunek bankowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku:

Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola

nr  rachunku 66 9430 0006 0042 8211 2000 0003.

 

Druk wyliczenia za pobyt i wyżywienie przekazywany jest indywidualnie dla każdego Rodzica/Opiekuna w pierwszych dniach każdego miesiąca, za potwierdzeniem odbioru.