ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Informacje dla rodziców dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

1. W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor placówki.

3.  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, specjaliści zatrudnieni w szkole i przedszkolu.

5.  Pomoc udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych wynikających z:

 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych;
 • trudności adaptacyjnych (w związku z kształceniem za granicą).

   6.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
 • poradni;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodzinnego
 • kuratora sądowego;
 • pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela.

    7.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • bieżącej pracy z uczniem podczas codziennych zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 •  porad i konsultacji;
 • warsztatów.

 8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie: warsztatów, szkoleń, porad i konsultacji.

 9.  Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

10. Wymiar godzin form udzielania pomocy pp, dyrektor szkoły zatwierdza biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na  realizację tych form.

11. Rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej  (załącznik nr 1),  jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni/od lekarza rodzic obowiązkowo  załącza te dokumenty do wniosku.

 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zasad udzielania uczniom szkoły i dzieciom przedszkolnym pomocy psychologiczno-pedagogicznej proszę o kontakt osobisty.

dyr. Alina Wójtowicz