ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i klas pierwszych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nisko
w roku szkolnym 2024/2025

  Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku  szkolnym  2024/2025

 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2014r Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r ,poz.1082 ze zm. ), w Zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Nr 17/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych  szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, Uchwały Rady Miejskiej w Nisku  Nr XXI/166/2020 z dnia 24 stycznia  2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania  tych kryteriów.

 Rekrutacją do przedszkoli objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,  urodzone w latach 2018-2021 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Warunek ukończenia na dzień 1 września 2024 r.

Rekrutacją do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych objęte są dzieci :

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku), które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rekrutacją do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych mogą zostać objęte również dzieci  5 –letnie
(urodzone w 2019 r.)

Dziecko 6-letnie,na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w  oddziale przedszkolnym
przy szkole podstawowej.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym odbywa się
na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2024 prowadzona będzie do przedszkoli :

Przedszkole nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 33
Przedszkole nr 2 w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku
Przedszkole nr 3 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12 a - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku
Przedszkole nr 4 w Nisku, ul. Juliusza Słowackiego 10 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku
Przedszkole w Zarzeczu, Zarzecze, ul. Adama  Mickiewicza 45 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 
Przedszkole w Nowosielcu, Nowosielec 134 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu

 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzona będzie:

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15 

Z dniem 1 września 2024 r. planowane jest  utworzenie Przedszkola nr 5 w Nisku, poprzez przekształcenie oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole podstawowej nr 3 w Nisku w przedszkole.

Planowane przedszkole będzie dwuoddziałowe: dla dzieci 3-4  -letnich oraz 5-6 -letnich. 
Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola, zostaną podane w miesiącu marcu.

Kryteria naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria ustawowe, określone w ustawie Prawo oświatowe

Kryterium:

Dziecko z rodziny wielodzietnej

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Wymienione wyżej kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wprowadzone  Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXI/166/2020 z dnia 24 stycznia  2020r w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania  tych kryteriów.

 

Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z ich wartością punktową: 

 1. Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
 2. Oboje rodziców / opiekunów prawnych - 30 pkt
 3. Tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych - 5 pkt
 4. Rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący - 50 pkt
 5. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym znajduje się dane przedszkole/oddz. przedszkolny - 10 pkt
 6. Kandydat, którego rodzeństwo jest wychowankiem danego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 5 pkt
 7. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w której obwodzie znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny - 5 pkt

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkole/oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego ( nie więcej jak trzy ). Przedszkole/oddział przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywany jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru.    
 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 6. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

W naszej placówce, czyli Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku, ul. H. Dąbrowskiego 8 prowadzimy rekrutację do:

 - Przedszkola nr 2,  z trzema oddziałami dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. W Przedszkolu będzie prowadzony oddział przedszkolny - zerówka, w którym dzieci 6-letnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,  do klasy pierwszej dla dzieci 7-letnich. 

Prowadzimy równiez zapisy do klas starszych. W szkole funkcjonują klasy od pierwszej do ósmej.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej placówki i podjęcie w niej nauki szkolnej, bądź przedszkolnej.