ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Nasze przedszkole

Znalezione obrazy dla zapytania nasze przedszkole

1.  Nazwa placówki: Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8, 37-400 Nisko, tel. 15 8412363, email przedszkole2nisko@onet.pl

2.  Opis działalności przedszkola

Przedszkole nr 2 w Nisku jest przedszkolem  publicznym, realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Gminę i Miasto Nisko. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia zatwierdzony  przez  organ prowadzący. 

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 6.30-16.30.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3–4 letnich, 4–5 letnich, 5-6 letnich).

W placówce działają 3 oddziały o liczebności: 25, 25 i 20 dzieci.                                                               

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący.   Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze do 5 godzin dziennie realizowane jest w godzinach od 8.00 do 13.00 i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w wyżej wymienionych godzinach, bez wyżywienia. Dzieci korzystają w przedszkolu z pełnego wyżywienia tj. śniadania, obiadu i podwieczorku.

Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług  przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 8.00 do 13.00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Organami Przedszkola są: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku,  Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku, Rada Rodziców  Przedszkola nr 2 w Nisku.   

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 • działania zespołowe, grupowe i indywidualne, organizowane przez nauczyciela, 
 • zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne i ruchowe, 
 • zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
 • zajęcia językowe,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 
 • zajęcia logopedyczne,
 • wycieczki, teatrzyki i uroczystości okolicznościowe, 
 • zajęcia dodatkowe na życzenie  rodziców: religia, 
 • stworzenie prozdrowotnych warunków wychowania, 
 • przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia na świeżym powietrzu, 

 oraz zabawy dowolne: zabawy w kącikach zainteresowań, praca nauczyciela  o charakterze wyrównawczym, stymulującym- korekcyjnym, rozwijającym uzdolnienia  i zainteresowania, gry planszowe, zabawy dydaktyczne.

3.  Warunki działalności przedszkola

Przedszkole mieści się w piętrowym budynku o pow. użytkowej ok. 290 motoczonym terenem z zielenią i terenami rekreacyjnymi, posiada plac zabaw. Obiekt przystosowany jest pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Sale zabaw są estetyczne, kolorowe, przestrzenne i słoneczne, wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada salę  do ćwiczeń gimnastycznych, szatnię, duży holl, zaplecze gospodarcze i punkt przygotowywania i wydawania posiłków. Budynek przedszkola jest stale modernizowany.

4.  Podstawa programowa

Realizowane w przedszkolu  programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. Realizowane programy są zgodne z podstawą programową określoną w rozporządzeniu MEN. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza  do użytku dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.  Jakość programów zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych dzieci.

Organizowanie procesu kształcenia w przedszkolu umożliwia pełną realizację zadań przedszkola oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Plany nauczania i wychowania w przedszkolu są zgodne z przepisami prawa, zapewniają realizacje programów nauczania zajęć edukacyjnych   z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Przedszkole zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Organizacja procesu kształcenia poddawana jest systematycznej analizie i ocenie poprzez: obserwacje zajęć, ankiety dla rodziców , prowadzoną ewaluację wewnętrzną. Na ich podstawie organizuje się różnorodne formy zajęć dodatkowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.  Umiejętności, kompetencje, kwalifikacje nauczycieli

W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 1 nauczyciel języka angielskiego, 2 współorganizatorów kształcenia dzieci niepełnosprawnych i 1 nauczyciel religii oraz pracownicy obsługi. Wszyscy oni posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Kadra pedagogiczna charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wykształcenia. Nauczyciele prowadzą prace dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze. Są odpowiedzialni za jakość  i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonej im opiece dzieci. Przedszkole zatrudnia kadrę, która tworzy rzeczowy klimat życzliwości i partnerstwa we współdziałaniu, systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci.

Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy. Ze względu na corocznie przyjmowaną nową grupę dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami wymagane jest stałe doskonalenie się nauczycieli, związane również z coraz większymi oczekiwaniami rodziców.

6.     Potrzeby edukacyjne

Pod pojęciem  dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kryją się zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych.

Przedszkole organizuje różne formy wspierające adaptację dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • zajęcia prowadzone w ramach IPET,
 • organizowanie spotkań dla dzieci i rodziców,
 • organizowanie zajęć otwartych,
 • organizowanie imprez  i uroczystości przedszkolnych,
 • innowacje pedagogiczne,
 • organizowanie zebrań dla rodziców.