ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Procedura wydawania mLegitymacji

Procedura wydawania mLegitymacji szkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Nisku

 

  1. Uczeń przyjęty do szkoły ma możliwość otrzymania mLegitymacji szkolnej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do procedury).
  2. Do wniosku należy dołączyć /zeskanowane/ zdjęcie legitymacyjne, przesyłając na adres mailowy:  sekretariatzsp1nisko@onet.pl  lub w przypadku braku możliwości zeskanowania bezpośrednio dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  3.  mLegitymacja wydawana jest nieodpłatnie, stanowi dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych (mObywatel).
  4. mLegitymacja szkolna ważna jest do 30 września kolejnego roku szkolnego, do momentu ukończenia szkoły i corocznie potwierdzana przez Dyrektora Szkoły.
  5. W momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować Sekretarza Szkoły o zaistniałym incydencie. Osoba odpowiedzialna za wydawanie mlegitymacji unieważnia ją.
  6. Procedura podłączania mlegitymacji jest dostępna na stronie internetowej Szkoły www.zsp1nisko.pl .