ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Kryteria naboru

KRYTERIA NABORU

Kryteria naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych
na pierwszym etapie postępowania

  1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria ustawowe, określone w ustawie Prawo oświatowe

Kryterium:

Dziecko z rodziny wielodzietnej

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wprowadzone  Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXI/166/2020 z dnia 24 stycznia  2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania  tych kryteriów.

Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z ich wartością punktową:
 

  1. Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą:
    a) oboje rodziców / opiekunów prawnych - 30 pkt
    b) tylko jeden z rodziców / opiekunów prawnych - 5 pkt
  2. rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko- 50 pkt
  3. Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym znajduje się dane przedszkole/oddz. przedszkolny - 10 pkt
  4. Kandydat, którego rodzeństwo jest wychowankiem danego przedszkola/oddziału przedszkolnego - 5 pkt
  5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w której obwodzie znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny - 5 pkt