ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dostępność cyfrowa:

 

 Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku - https://zsp1nisko.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

- strona posiada wersję kontrastową,

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępność  strony internetowej:

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.

- Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

- Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretarz szkoły - adres email: zsp1nisko@onet.pl  Kontakt telefoniczny: 15 8412 363, 15 8415 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodnydl a niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej: 30.03.2020r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: Henryka Dąbrowskiego 8, 37-400 Nisko

Tel.: 15 841 23 63, 15 841 56 69

Faks: brak

E-mail: zsp1nisko@onet.pl

Strona internetowa: https://zsp1nisko.pl/

 

Dostępność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku
dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku wyróżnia się w otoczeniu, można go od razu zidentyfikować jako budynek użyteczności publicznej. Budynek szkoły połączony jest przewiązką z obiektem sportowym, w którym na piętrze znajdują się sale przedszkolne. Pomieszczenia w budynku są czytelnie oznaczone.

W skład ZS-P nr 1 w Nisku wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Nisku i Przedszkole nr 2 w Nisku.

 

 I.   Szkoła  - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W  NISKU

 

1. Dostępność wejścia

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody bez możliwości podjazdu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia: jedno od parkingu szkolnego dla pracowników znajdujące się z tyłu budynku, drugie wejście boczne - od strony wjazdu główną bramą. Szkoła nie posiada schodołazu. 
Do obiektu sportowego można dostać się podjazdem umożliwiającym wjazd z poziomu chodnika, który znajduje sie przy wejściu do Przedszkola nr 2. Szerokość drzwi 90 cm.

Rozwiązania alternatywne:

  • Zainstalowanie dzwonka przy wejściu do obiektu sportowego i przedszkola dla osób niepełnosprawnych.
  • Osobą udzielającą informacji i pomocy jest pracownik sekretariatu, do którego należy zadzwonić na numer placówki, dostępny na stronie internetowej oraz w widocznym miejscu na drzwiach wejścia głównego.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. Ciągi piesze zapewniają bezpieczeństwo – brak przeszkód na całej długości. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe i sekretariat są ulokowane na I piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

6. Dostępność informatyczna i komunikacyjna.

1) Dostępność elektroniczna – szkoła w systemie OSE.

2) Dostępność strony internetowej – strona cżęsciowo spełnia warunki ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

3) Dziennik elektroniczny – system Librus Synergia umożliwia korzystanie z alternatywnego widoku Panelu Ucznia i Rodzica dostosowanego go dla osób niepełnosprawnych.

4) Dla uczących się w szkole dzieci z niepełnosprawnościami stosuje się indywidualne metody i formy pomocy oraz wsparcie dodatkowego nauczyciela.

Alternatywny sposób dostępności komunikacyjnej :

  • kontakt telefoniczny,
  • kontakt korespondencyjny,
  • kontakt e-mailowy.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

 II.   Przedszkole – PRZEDSZKOLE NR 2 W NISKU

 

1. Dostępność wejścia

Do budynku Przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzi do niego również  podjazd umożliwiający wjazd z poziomu chodnika, który znajduje sie przy wejściu do Przedszkola nr 2. Szerokość drzwi 90 cm. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola 6:30-16:30. Przedszkole posiada schodołaz. 

Rozwiązania alternatywne:

  • Zainstalowanie dzwonka przy wejściu do obiektu sportowego i przedszkola dla osób niepełnosprawnych.
  • Osobą udzielającą informacji i pomocy jest pracownik sekretariatu, do którego należy zadzwonić na numer placówki, dostępny na stronie internetowej oraz w widocznym miejscu na drzwiach wejścia głównego.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są dostępne. W budynku jest schodołaz, którym można wjechać do pomieszczeń przedszkola znajdujących się na I piętrze. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na I piętrze. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika - dane kontaktowe: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak, ze względu na uczniów, prosi się o wcześniejszy kontakt: tel.: 15 8412 363, 15 8415 669, email: sekretariatzsp1nisko@onet.pl.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.