ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

Świetlica

SZKOŁA ZAPEWNIA OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ DLA UCZNIÓW

od poniedziałku do piątku w godzinach: 630 - 1600

Opiekę nad dziećmi pełnią panie: Renata Kowal, Małgorzata Szymula-Habrat, Elżbieta Rej, Joanna Rodziewicz, Renata Waszkiewicz

 

Regulamin pracy świetlicy

 

       Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów.

 1. Świetlica jest czynna w godz.630– 1600.
 2. Nie podlega opiece nauczycieli świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. 
 3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wwyznaczonych terminach wypełnionej karty zapisu.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.
 5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy ( np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić nauczycieli świetlicy na piśmie - z aktualną datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy. Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia należy przekazywać na kartce lub w dzienniczku dziecka.
 6. Szkoła nie odpowiada za rzeczy przyniesione przez dziecko z domu (w tym za pieniądze) oraz za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli świetlicy.
 7. Za rzeczy zniszczone lub zagubione przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie prawni.
 8. Rodzice/opiekunowie zezwalający (zezwolenie pisemne) dziecku na samodzielne wyjście ze szkoły ponoszą za nie pełną odpowiedzialność od tego momentu.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 10. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie są uwzględniane.
 11. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania.
 12. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z dyrektorem szkoły lub nauczycielami świetlicy w celu zapewnienia dziecku najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pobytu w świetlicy.