ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

    

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1.  Dziecko może być odebrane z przedszkola  przez rodziców lub prawnych opiekunów lub inne dorosłe, upoważnione przez nich osoby.

2.  Odbieranie dzieci odbywa się tylko przez OSOBY PEŁNOLETNIE !!!

3.  Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich dorosłą osobę.

4.  Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola.
W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego lub placu zabaw, osoby odbierające dziecko, zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka.

5.  W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej) i pozostawania  na  terenie przedszkola, w szczególności na terenie placu przedszkolnego, odpowiedzialność za  dziecko ponoszą osoby, które to dziecko odebrały.

6. W razie wątpliwości nauczyciel może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnione do odbioru dziecka.

7.  Przedszkole może odmówić wydania dziecka  w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał  na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (upojenie alkoholowe, narkotykowe). W takiej sytuacji należy powiadomić drugiego z rodziców lub inną osobę do tego upoważnioną. Nauczyciel powinien powiadomić  o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.

8.  Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców lub opiekunów dziecka.

9. W sytuacjach, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez wszystkich obecnych świadków.

10.  Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką  pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.

11.  Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być  poświadczone orzeczeniem sądowym.

12.   Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów  kontaktowych.