ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku
zawiera następujące zagadnienia:

 

Podstawa prawna

 Wstęp

Misja szkoły

Sylwetka absolwenta

Cele ogólne 

 • Działalność wychowawcza
 • Działalność edukacyjna
 • Działalność informacyjna
 • Działalność profilaktyczna
 • Priorytety w pracy wychowawczej w roku szkolnym 2023/ 2024

Struktura oddziaływań wychowawczych

 • Dyrektor szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Nauczyciele
 • Wychowawcy klas
 • Zespół wychowawców
 • Pedagog specjalny
 • Pedagog szkolny/ psycholog
 • Rodzice
 • Samorząd Uczniowski

  Zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze szkoły

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Policja
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Sąd Rodzinny
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Parafia Rzymskokatolicka

Tradycje szkolne i obrzędowość – kalendarz

 • Uroczystości  szkolne
 • Uroczystości  patriotyczne  i historyczne
 •  Inne wydarzenia szkolne

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji

 Harmonogram działań

 • Klasy  I – III
 • Klasy  IV –  VIII

 Ewaluacja