ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NISKU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i Przedszkole nr 2

KODEKS UCZNIA

KODEKS UCZNIA

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

w Nisku

 I.    DEKLARACJA SZKOŁY

 1. 1.     Chcemy, by wszyscy uczniowie czuli się w naszej szkole bezpiecznie i wiedzieli jak radzić sobie w codziennych sytuacjach.
 2. 2.     Wdrażamy uczniów do odpowiedzialności za własne zachowanie.
 3. 3.     Kształtujemy u uczniów postawy prospołeczne.
 4. 4.     Chcemy, aby nasi uczniowie byli empatyczni i umieli dostrzegać potrzeby innych.
 5. 5.     Opracowane zasady i normy służą:
  • kształtowaniu u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
  • określeniu uczniom, co jest dopuszczalne, a co nie,
  • zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji,
  • integracji społeczności szkolnej.

 

 II.   PRAWA UCZNIA.    

Uczeń ma prawo do:

  1. a.    właściwego, zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. b.    opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  3. c.      ochrony i poszanowania swojej godności,
  4. d.    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  5. e.      korzystania z pomocy nauczycieli, w przypadku występowania trudności w nauce,
  6. f.      swobody wyrażania myśli i przekonań - jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
  7. g.     rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  8. h.    znajomości i respektowania  Przedmiotowych Systemów Oceniania z każdego przedmiotu, kryteriów ocen zachowania oraz postanowień WSO,
  9. i.      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zachowania i postępów w nauce,
  10. j.      korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  11. k.    korzystania z pomocy stypendialnej (w ramach ustalonych kryteriów),
  12. l.      aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 1. 2.     W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń zgłasza ten fakt w pierwszej kolejności wychowawcy klasy, jednocześnie może zwrócić się o pomoc do pedagoga szkolnego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego, czy rzecznika praw ucznia przy SU.
 2. 3.     Osoby, do których zwrócił się uczeń powinny ustalić, czy doszło do naruszenia jego praw i wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia.

 

III.     OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek do:

 1. przestrzegania prawa szkolnego określonego przez statut szkoły i odrębne regulaminy,
 2. dbania o honor i tradycje szkoły,
 3. respektowania standardów zachowania zawartych w Kodeksie Ucznia PSP nr 4,
 4. podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego, 
 5. uczęszczania punktualnie na zajęcia edukacyjne
 6. należytego przygotowania się do zajęć oraz aktywnego udziału i właściwego zachowania,
 7. odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
 8. przestrzegania zasad kultury współżycia w szkole i poza nią w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 9. odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 10. dbałości o mienie szkoły i porządek,
 11. dbania o schludny wygląd,
 12. usprawiedliwiania na czas swoich nieobecności.

 

 IV.    OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA W SZKOLE

 1. 1.     Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne (bicie, kopanie, szarpanie, popychanie, poniżanie, znęcanie się, przezywanie, plotkowanie, niszczenie, cyberprzemoc)  oraz podżeganie do agresji.

Pamiętamy, że:

 1. 2.     Na terenie szkoły nie korzystamy z telefonów komórkowych/urządzeń elektronicznych  (w czasie trwania zajęć oraz w czasie przerw). Telefon wyłączamy w momencie wejścia   do budynku szkoły i taki pozostawiamy do momentu opuszczenia budynku. W przypadku niezastosowania się do powyższego zalecenia, nauczyciel odbiera wyłączony telefon/urządzenie elektroniczne uczniowi, zawiadamia dyrektora o incydencie, a następnie telefon/urządzenie elektroniczne umieszczane jest w szafie pancernej w sekretariacie i oddane wezwanemu do szkoły rodzicowi ucznia.
 2. 3.     W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach za zgoda nauczyciela, uczniowie mogą skorzystać z telefonu w czasie określonym przez nauczyciela.
 3. 4.     Nie przynosimy do szkoły z urządzeń elektronicznych (typu: MP3, MP4 itp.), ani innych przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu.
 4. 5.     Nie używamy wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
 5. 6.     Zwracamy się do siebie po imieniu.
 6. 7.     Staramy się być dla siebie mili i koleżeńscy, nie izolujemy uczniów nieśmiałych lub zalęknionych.
 7. 8.     Pomagamy sobie w kłopotach i nauce.
 8. 9.     Konflikty rozwiązujemy pokojowo, bez agresji.
 9. 10.     Nie chowamy cudzych rzeczy i nie bierzemy ich bez pozwolenia. Jesteśmy uczciwi  i prawdomówni.
 10. 11.     Dbamy o zdrowie własne i innych,
 11. 12.     Nie  korzystamy z używek (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze).
 12. 13.     Nie przynosimy do szkoły niebezpiecznych przedmiotów.
 13. 14.     Informujemy dorosłych o wszystkich sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 14. 15.     Okazujemy szacunek koleżankom, kolegom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.
 15. 16.     Używamy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, przepraszam.
 16. 17.     Dbamy o porządek na terenie szkoły i wokół niej.
 17. 18.      Nie niszczymy sanitariatów, sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych itp. O zaobserwowanych aktach wandalizmu informujemy osobę dorosłą.
 18. 19.      Nie spóźniamy się na lekcje.
 19. 20.      Po dzwonku, uczniowie z klas IV – VIII, ustawiają się parami przed salą lekcyjną w oczekiwaniu na nauczyciela.
 20. 21.      Uczniowie klas I – III przed pierwsza lekcją oczekują na nauczyciela w świetlicy szkolnej (w sytuacji przyjścia do szkoły  wcześnieJ niż na 7:45).
 21. 22.      Uczniów obowiązuje zmiana obuwia, skromny strój o stonowanej kolorystyce. Uczeń przychodzi do szkoły bez makijażu, umalowanych paznokci, nie farbuje włosów, nie nosi zbędnej biżuterii.

 

 V.     ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

 1. 1.     Przerwy uczniowie klas  IV – VIII spędzają na korytarzu przed salą , w której będą mieli zajęcia lekcyjne. Uczeń nie może przebywać w sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela.
 2. 2.  Uczniowie klas I – III mają przerwy regulowane, spędzają je w klasach pod opieką nauczyciela lub na korytarzu na II piętrze.
 3. 3.  Uczniowie mogą spędzać przerwy na zewnątrz budynku tylko w dniach, w których warunki atmosferyczne na to pozwalają tzn. nie występuje żaden opad atmosferyczny, rosa, panuje dodatnia temperatura (umożliwiająca uczniom wyjście w stroju, w którym przebywają w szkole). Zazwyczaj okres jesienno- zimowy i wczesno wiosenny wyklucza wyjście na zewnątrz.

    Uczniowie w tym czasie:

 • nie wychodzą poza teren ogrodzony,
 • nie używają telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
 • nie korzystają z rowerów,
 • nie dotykają rowerów cudzych i własnych,
 • nie korzystają z urządzeń placu zabaw i boiska sportowego,
 • przebywają w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego.
 1. 5.     Uczeń nie może przebywać w sali lekcyjnej na  przerwie bez pozwolenia nauczyciela.

Pamiętamy, że:

 1. 6.     Po schodach poruszamy się prawą stroną, w uzasadnionych przypadkach trzymamy się poręczy (dotyczy uczniów klas młodszych lub kontuzjowanych)
 2. 7.     Na korytarzach nie biegamy, nie gramy w piłkę (nawet papierową).
 3. 8.     Nie popychamy się nawzajem, nie podstawiamy nóg.
 4. 9.     Nie piszemy i nie rysujemy po ścianach i podłodze.
 5. 10.     Nie siadamy na parapetach i schodach.
 6. 11.     Osoby dokonujące wpłat za obiady oraz odbierających obiady obowiązuje kolejka.
 7. 12.     Nie niszczymy dekoracji szkolnych.
 8. 13.     Dbamy o porządek, śmieci wyrzucamy do kosza.
 9. 14.     Nie przebywamy bez potrzeby w toaletach.
 10. 15.     Bez pozwolenia nauczyciela dyżurującego lub pani woźnej nie wchodzimy do szatni szkolnej.
 11. 16.     Do szatni gimnastycznych schodzimy po dzwonku na lekcję, tylko pod opieką nauczyciela.
 12. 17.     Informujemy nauczyciela dyżurującego o wszystkich zachowaniach i sytuacjach zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów.

 

Niezależnie od w/w zasad Dyrektor Szkoły może wydać komunikat o dodatkowych ograniczeniach wyjść z budynku w czasie przerw, do których należy się bezwzględnie dostosować.

 

VI.     ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE LEKCJI

 1. 1.     Zachowujemy ciszę i spokój.
 2. 2.     Sygnalizujemy, w ustalony sposób chęć zabrania głosu.
 3. 3.     Nie przerywamy, gdy ktoś mówi.
 4. 4.     Nie wyśmiewamy wypowiedzi innych, każdy ma prawo do własnego zdania.
 5. 5.     Nie chodzimy po klasie bez pozwolenia nauczyciela.
 6. 6.     Wyłączamy telefony komórkowe.
 7. 7.     Wstajemy, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła.
 8. 8.     Po zakończonej lekcji zostawiamy po sobie porządek.
 9. 9.     Dyżurni odpowiadają za czystość tablicy.
 10. 10.       Nie niszczymy krzeseł, ławek i pomocy dydaktycznych. Informujemy nauczyciela o zaobserwowanej szkodzie.
 11. 11.       Uczeń samowolnie, bez zgody nauczyciela, nie może wyjść z klasy w czasie trwania lekcji.
 12. 12.       Wyjście z klasy po skończonych zajęciach sygnalizuje nauczyciel.
 13. 13.       Po skończonych lekcjach uczniowie schodzą do szatni lub do świetlicy.
 14. 14.       Dodatkowe zasady dotyczące zachowania na lekcji ustala nauczyciel, w porozumieniu z uczniami.
 15. 15.       Za szkody powstałe z winy uczniów odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie.

 

VII.        NAGRODY, KARY I WYRÓŻNIENIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW:

 1. 1.     Nagrodę i wyróżnienie uczeń może otrzymać za:
  1. reprezentowanie szkoły (w konkursach, zawodach sportowych, festynach, uroczystościach itp.)
  2. aktywny udział w konkursach i imprezach szkolnych  i klasowych,
  3. pracę na rzecz szkoły i klasy,
  4. udział w szkolnych akcjach społecznych i ekologicznych: (pomoc potrzebującym, wolontariat, zbiórka surowców wtórnych, zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt),
  5. pomaganie wychowawcy i innym nauczycielom,
  6. pomoc koleżeńską.

 

 1. 2.     Rodzaje nagród i wyróżnień:
  • wpis pochwały do dziennika elektronicznego,
  • pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,
  • pochwała na forum szkoły (apel, tablica informacyjna, strona internetowa),
  • dyplom uznania za osiągnięcia i aktywność,
  • list pochwalny do rodziców ucznia,
  • nagroda rzeczowa. 

  1. 3.    Karę uczeń może otrzymać za:
   1. nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych,
   2. nierespektowanie zasad zachowania zawartych w Kodeksie Ucznia PSP nr 4,
   3. lekceważenie zarządzeń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu Szkolnego,
   4. niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
   5. spóźnienia,
   6. nieusprawiedliwioną absencję w szkole,
   7. fałszowanie podpisów, usprawiedliwień i zwolnień
   8. zakłócanie przebiegu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez niewłaściwe zachowanie,
   9. korzystanie z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego,
   10. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i niewłaściwe zachowanie podczas apeli, imprez i uroczystości szkolnych oraz wycieczek,
   11. niekulturalne zachowanie w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także w czasie wycieczek i zajęć pozaszkolnych.
   12. wyłudzenie, kradzież,
   13. fotografowanie, nagrywanie, publikowanie (także w Internecie) materiałów z udziałem uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich zgody.
   14.  zachowania zagrażające zdrowiu własnemu i innych
 1. 4.     Rodzaje kar:
  1. upomnienie nauczyciela, wychowawcy,
  2. nagana wychowawcy na forum klasy,
  3. wpis do dziennika elektronicznego,
  4. wezwanie rodziców do szkoły,
  5. wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych,
  6. pozbawienie pełnionych funkcji,
  7. praca na rzecz klasy lub szkoły,
  8. upomnienie dyrektora szkoły,
  9. nagana dyrektora na forum szkoły,
  10. odpowiedzialność materialna za rzeczy zniszczone.
 1. 5.     O zastosowaniu kary decyduje wychowawca,  zespół wychowawczy (złożony z dyrektora, wychowawcy i nauczycieli uczących ucznia), Rada Pedagogiczna (po uzgodnieniu z rodzicem ucznia),
 2. 6.     W przypadku ukarania ucznia, uczeń i jego rodzic mają prawo uzyskać wyjaśnienie z powodu zastosowania kary i odwołać się w ciągu 5 dni.
 3. 7.     O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje zespół wychowawczy. Decyzja ta jest ostateczna.

 

VIII.    ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

 1. 1.     Każdy wychowawca zobowiązany jest do comiesięcznej oceny zachowania ucznia. Dokonuje jej na podstawie własnych obserwacji oraz informacji od innych nauczycieli, pracowników szkoły
  i uczniów. W ocenie należy uwzględnić także uwagi i pochwały
  w dzienniku elektronicznym.
 2. 2.     Oceny ustala się według skali zawartej w WSO.
 3. 3.     Oceną wyjściową jest ocena dobra. Uczeń w ciągu roku
 4. 4.     Nazwiska uczniów, którzy w danym semestrze uzyskali ocenę wzorową ze sprawowania-zachowania są eksponowane na klasowych tablicach informacyjnych.
 5. 5.     Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest wypadkową:
  1. oceny wychowawcy klasowego uśrednionej z ocen miesięcznych,
  2. samooceny ucznia,
  3. uśrednionej oceny pozostałych uczniów w danej klasie,
  4. uśrednionej oceny nauczycieli uczących w danej klasie.
  5. 6.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach
   i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  6. 7.     Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia i uwzględniając uwagi pracowników szkoły.
  7. 8.     Szczegółowe kryteria i zasady oceniania zachowania uczniów zawarte są w stosownych dokumentach tj. "Warunki i sposoby wewnątrzszkolnego oceniania zachowania uczniów PSP nr 4 w Nisku".

 IX.    POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA   KODEKSU

 1. 1.     Kodeks ucznia upowszechniony jest na stronie internetowej szkoły.
 2. 2.     Wychowawcy zobowiązani są do przedstawienia uczniom i rodzicom postanowień Kodeksu Ucznia.
 3. 3.     Wychowawca zawiera kontrakt z uczniami odnośnie przestrzegania zasad
  i norm oraz praw  i obowiązków ucznia zawartych w Kodeksie, za pisemnym potwierdzeniem.
 4. 4.     Przynajmniej raz w semestrze odbywają się apele porządkowe, podczas których omawiane jest zachowanie uczniów i przypominane są zasady postępowania oraz prawa i obowiązki ucznia zawarte w Kodeksie.
 5. 5.     W sprawach dotyczących zachowania ucznia nie ujętych w Kodeksie, a zaistniałych, decydują inne przepisy.